Through and around - Borromean connection - Tetrahedron