Through and around - Tetrahedron - Borromean connection